Ankieta

RIG K4/2015

Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konferencji naukowo-technicznej

Opis

Postępowanie Zakończone

W dniu 31.08.2015 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca zamówienia pn. Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konferencji naukowo-technicznej

W dniu 04.09.2015 r. została podpisana umowa dotycząca zamówienia.

Wykonawca:

EUROTEK Sp. z o.o., 91-174 Łódź, Romanowska 55H lokal 58

Data publikacji: 21.08.2015r.

Wyciąg z Zapytania ofertowego nr RIG K4/2015 na realizację zamówienia pn. Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konferencji naukowo-technicznej:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10:30 na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
  2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
  3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
  4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
  5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem: Wycofanie oferty lub Zmiana oferty. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone Oferta na  Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konferencji naukowo-technicznej”.
  6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
  7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
  8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.rig.finn.pl
Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty