Ankieta

Zapytanie ofertowe RIG K3/2014

Usługi w zakresie dostaw sprzętu do filmowania oraz doradztwo

Opis

Postępowanie Zakończone

W dniu 12.08.2014 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca zamówienia pn. Dostawy i usługi serwisu sprzętu do filmowania.

Wykonawca:

„OPTIMUS” Sp. z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84K

Data publikacji: 01.08.2014r.

Wyciąg z Zapytania ofertowego nr RIG K3/2014 na realizację zamówienia pn. Dostawy i usługi serwisu sprzętu do filmowania:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.08.2014 r. do godz. 10:30 na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
  2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
  3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
  4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
  5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem: Wycofanie oferty lub Zmiana oferty. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone Oferta na  „Usługi w zakresie dostaw sprzętu do filmowania oraz doradztwo”.
  6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
  7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
  8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.rig.finn.pl
Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty