Ankieta

Zapytanie ofertowe RIG K1/2014

Dostawa know-how oraz usługi badawcze i techniczne dotyczące ROS3D

Opis

Postępowanie Zakończone

W dniu 12.05.2014 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca zamówienia pn. Dostawa know-how oraz usługi badawcze i techniczne dotyczące ROS3D

W dniu 16.05.2014 r. została podpisana umowa dotycząca zamówienia.

Wykonawca:

Instytut Nauki i Techniki Stipendium, 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161

Data publikacji: 25.04.2014r.

Wyciąg z Zapytania ofertowego nr RIG K1/2014 na realizację zamówienia pn. Dostawa know-how oraz usługi badawcze i techniczne dotyczące ROS3D:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 10:30 na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
  2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
  3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
  4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
  5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem, „Wycofanie oferty", „Zmiana oferty". Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na „Dostawa know-how oraz usługi badawcze i techniczne dotyczące ROS3D”.
  6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
  7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
  8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.rig.finn.pl
Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie zamówień

Dokumenty